top of page
Framing

VALLON
FOUNDATION

श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुंडलेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन।
विभाति कायः करुणापराणां, परोपकारैर्न तु चन्दनेन।।

VALLON
FOUNDATION

vallo-foundation.jpg
bottom of page